23

11/2012

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013 г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

„Софтуер Груп БГ” ЕOOД

със седалище в гр.София и адрес на управление: ж.к. Дървеница, бл. 21, вх. А, ап. 14, адрес за кореспонденция: гр.София, ж.к. Дружба 2, ул. Обиколна 29,  ет. 2, тел.: 02 /923 17 83, факс: 02 /923 17 84, интернет адрес: www.softwaregroup-bg.com, лице за контакт: Любов Кирилова Гевезова, на длъжност Мениджър бизнес развитие: тел.: 02 923 17 83, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13-0328-C0001 обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка и внедряване на ДМА и ДНА”.

 

Постъпили въпроси относно обявената процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: „Доставка и внедряване на ДМА и ДНА”:

Въпрос 1: Допускат ли се предложения, по обособена позиция 1 т. 1 и т.2, с нова генерация процесор Е5-2650 с 8 ядра и тактова честота 2,00GHz, който надвишава по производителност изисквания?

Отговор 1: Допускат се технически предложения с параметри от ново поколение, като се спазват изискванията на възложителя, определени като минимални.

Въпрос 2: Необходимо ли е сървърите, сториджите, комутаторите и UPS-те по обособена позиция 1, т. 1 и т. 2 да се монтират в рак?

Отговор 2: Да, да се предвиди монтаж в рак.

Въпрос 3: Необходимо ли е към сървърните и компютърните конфигурации да бъде предложена операционна система?

Отговор 3: Да, да се предложи подходяша операционна система към сървърните и компютърните конфигурации.

Въпрос 4: Каква е площта на обекта, за който трябва да се предвиди системата за гасене?

Отговор 4: Обектът е с обем 54 м3.

Въпрос 5: Колко време трябва да държат посочените в обособена позиция 1, т.1 и т.2  UPS-и?

Отговор 5: UPS-ите трябва да държат в режим на автономна работа при 50 и 70% товар - 80/55 мин.

 

 

Изтегли пояснителен документ
Изтегли обява