07

08/2013

На основание чл. 28, ал. 3 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, „Софтуер Груп БГ” ЕООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13-0328-C0001, проведе процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект : „Доставка и внедряване на ДМА и ДНА”  и определи за изпълнител следния кандидат: "Мегашоп.БГ" ООД.

Договор