Ние вярваме, че услугите са ключa към успешното разгръщане и оползотворяване на технолгията. Поради тази причина, Софтуер Груп е тук да предостави разнообразие от услуги, които могат да допълнят нашите продукти или да се използват независимо.

Софтуер Груп предоставя специална услуга за поддръжка на микрофинансови организации, които нямат възможност да поддържат свой собствен ИТ отдел. Тази услуга обхваща пълен аутсорсинг на дейностите на ИТ отдела към Софтуер Груп, като по този начин те могат да намалят, или евентуално да премахнат напълно вътрешната ИТ функция и следователно да се превърнат в микрофинансови институции без обособен ИТ отдел.

През годините опит в микрофинансирането, ние сме наблюдавали как ИТ решенията са ставали все по-комплицирани и поради това уменията за управлението на такива системи са се увеличили значително. Микрофинансови, спестовни и кредитни организации, кооперативни съюзи често срещат трудности при назначаването и поддръжката на ИТ екипи, които са запознати с най-новите технологии, имат достатъчен оперативен опит да предоставят адекватни услуги, когато става въпрос за управление на съществуващите ИТ ресурси на организацията и могат да асистират в подбора и въвеждането на нови технологии.

Друг широко разпространен риск за микрофинансовите институции е свързан с високото текучество на ИТ специалисти, което е характерно за този сектор. Загубата на ключова ИТ фигура може да създаде сериозни рискове за приемствеността не само в ИТ процесите на организацията, но също и на основните процеси, които обикновено са силно зависими от правилно функциониращите ИТ системи.

Софтуер Груп разполага с високо квалифициран екип, специализиран в различни ИТ области, който може да бъде споделен с клиента, както и когато е необходимо. Чрез този метод на партньорство клиентът може да се възползва от запас от ИТ специалисти с опит, изграден от редица проекти в различни институции и държави.

Нашият ITLess MFI пакет услуги вклучва (но не е ограничен до):

Разработване на ИТ стратегия – ние можем да помогнем на Вашата институция да изгради и поддържа ИТ стратегия, която да гарантира прилагането само на подходящи технологии, базирани на специфичен етап от развитието на компанията и условията на заобикалящата Ви среда. Създаването и поддържането на ясна и балансирана ИТ стратегия ще гарантира ефективността на технологиите, използвани да поддържат Вашия бизнес и операции.

Избор на софтуер – през годините на практика и голям брой реализации, ние сме придобили  широк поглед за пазара и подробни познания за различни видове продукти и технологии. Членовете на нашия екип са запознати с всички практически аспекти на водещите продукти и технологии, използвани от различни микрофинансови организации. Ние твърдо вярваме, че споделянето на тези значими познания, ще позволи на клиентите ни да взимат решения, базирани на непосредствен опит от използвани продукти, вместо да се разчита на рекламни материали, предоставени от техните доставчици.

Управление на проекти и внедряване на програмни продукти – като екип, ние сме провели през годините стотици успешни ИТ проекти. Това дава на членовете на нашия екип уникалния капацитет да идентифицират ключовите елементи за успех на един проект и да изградят специфични методологии на внедряване, които ще гарантират, че целите на проекта са постижими.

ИТ одит – много организации или подценяват нуждата от постоянни проверки на правилното функциониране на техните системи, или може би нямат капацитет да ги извършат по начин, по който са желали. Това често води до неефективни процеси, излагане на излишен риск и вероятна несъгласуваност на данни, която се прояввяа в ненадеждни отчети. Ефектът е дори по-силен при MIS бази данни и други системи, тъй като те изискват редовна поддръжка на базата данни, за да се уверят в точността на данните, използвани за отчети и справки. Софтуер Груп ще Ви помогне да изградите набор от специализирани одити, който може да се използва редовно, за да се гарантира, че Вашите финансови рискове са минимизирани.

Хелп деск - достъпът до професионален и ефективен център за поддръжка позволява на нашите клиенти да съобщават за проблеми или да инициират задачи и в последствие да проследяват техния прогрес до завършването им. Въз основа на естеството на повдигнатия въпрос, се назначава най-подходящият ресурс или при нужда, той се пренасочва към различно ниво на управление. Във всеки отделен случай нашият център  за поддръжка ще помогне да се гарантира, че въпросът е решен по най-ефективния начин и с най-подходящите ресурси.