Ние вярваме, че услугите са ключът към успешното внедряване и използване на технологиите. Поради тази причина, Софтуер Груп е тук, за да предостави разнообразие от услуги, които могат или да допълват нашите продукти, или да бъдат предлагани самостоятелно.

Софтуер Груп предлага пълна гама от консултантски услуги, свързани с разработването и внедряването на софтуерни продукти, както следва:

  • Избор на софтуер – формулиране на критерии за подбор, въз основа на изискванията на клиента, преглед на наличните решения и пълна поддръжка в процеса на вземане на решение.
  • Управление на проекти – подпомагане на ръководството, през целия жизнен цикъл на проекта, включително планиране на проекта,  изпълнение, бюджетиране, отчитане и анализ на риска.
  • Бизнес анализ – събиране на изисквания от бизнеса, превод на потребителски изисквания за функционални спецификации и взаимодействие с екипа по разработване в хода на развитие на процеса по разработване.
  • Тестване на софтуер – изграждане и изпълнение на тест планове и тест случаи, за да се гарантира, че разработеният софтуер или модификациите му работят в съответствие с планираните спецификации и изискванията на крайните потребители.

 

Примерни случаи:

Финасова институция идентифицира необходимостта да замени основната си информационна система (MIS / CBS). Софтуер Груп може да услесни  вземането на решение и процеса на избор на софтуер, следвайки официална тръжна процедура. Когато доставчикът е избран, Софтуер Груп може да ръководи цялостния процес по внедряване на проекта, включително и тестване на всички модификации до момента на въвеждане в експлоатация.

Софтуерна компания решава да възложи изпълнението на техен продукт на подизпълнител. Софтуер Груп може да осигури високо квалифициран и опитен екип, който да изпълни всички етапи на управление на проекта, включително бизнес анализ, прехвърляне на данни, обучение на потребителите, тестване на продукта и поддръжка след внедряването му.

Инвеститор иска да направи оценка на даден софтуер и да я сравни с пазарните стандарти. Специалистите на Софтуер Груп могат да предложат решение и да проучат пазара, осигурявайки цялостен доклад с пълната информация, необходима за процеса на вземане на решение.